ที่ตั้งร้าน

เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น G, เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900.

เบอร์โทรศัพท์: (+66) 094-815-7887, 02-541-1247